ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Особлива інформація на 24.04.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мороз Сергій Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кірова, буд. 75
4. Код за ЄДРПОУ 01973472
5. Міжміський код та телефон, факс (061)289-00-53, (061)289-00-53
6. Електронна поштова адреса violaff@viola.zp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81(2085), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.viola.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}