ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

МОРОЗ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01973472
4. Місцезнаходження Україна, 69063, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Кірова, буд. 75
5. Міжміський код, телефон та факс (061)289-00-53, (061)289-00-53
6. Електронна поштова адреса violaff@viola.zp.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№82 (2086), бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.viola.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)