ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9195 18727 0 0 9195 18727
будівлі та споруди 3954 9635 0 0 3954 9635
машини та обладнання 4891 8744 0 0 4891 8744
транспортні засоби 176 110 0 0 176 110
інші 174 238 0 0 174 238
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 9195 18727 0 0 9195 18727
Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 20 рокiв; машини та обладнання - термiн до 5 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв; інші - термiн до 240 місяців. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням на за основним видом дiяльностi. Ступінь використання основних засобів 98%. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 29430 тис.грн., на кінець звітного періоду — 47655 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 68,76%, на кінець звітного періоду 60,70%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 20235 тис.грн., на кінець звітного періоду — 28928 тис. грн. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Майно Товариства знаходиться у заставі під кредит згідно кредитної лінії №2305/0100/4/13 від 05.04.2013 р.,кредитної лінії №2305/0100/13/11 від 16.12.2011 р.,кредитної лінії №2305/0100/3/13 від 22.02.2013 р., позики №4 від 01.09.2012 р. Суттєві змiни у вартостi основних засобiв зумовлені модернізацією та переоцінкою основних засобів, а також придбанням нових основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14707 13107
Статутний капітал (тис.грн.) 764 764
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 764 764
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (14707 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (764 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.