ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не наводиться, оскільки емітент не має свідоцтва про державну реєстрацію. Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.