ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Сергій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ФФ "ВIОЛА", виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження , обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки (у складі правління): розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, Голова правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Мороза С.I. у звітному періоді не було.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кандибей Наталія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ФФ "ВIОЛА" директор з якостi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор з якостi, Член правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Кандибей Н.В. у звітному періоді не було.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Феклiстов Сергій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ФФ "ВIОЛА" директор з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; вносити питання до порядку денного засідання правління; отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов’язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор з виробництва, Член правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Феклiстова С.М. у звітному періоді не було.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Будько Ірина Ілларіонівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ФФ "ВIОЛА", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.1995, Безстроково
9) опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Будько І.I. у звітному періоді не було.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Квантум Сатiс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 20484550, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена наглядової ради. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Інформація про про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортних даних, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною особою. Зміни у складі посадових осіб щодо ТОВ "Квантум Сатiс": 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи ТОВ "КВАНТУМ САТІС" (код за ЄДРПОУ 20484550) на посаді Члена Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член Наглядової ради ТОВ "КВАНТУМ САТІС" (код за ЄДРПОУ 20484550) обрана на посаду 10.04.2014 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 36247340, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Інформація про про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортних даних, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною особою. Зміни у складі посадових осіб щодо ТОВ "ЛУГ ІНВЕСТ": 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи Градової Т.Б. на посаді Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства. 10.04.2014 р. посадова особа ТОВ "ЛУГ ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 36247340) обрана на посаду Члена Наглядової ради, 10.04.2014 р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів; орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради -Наглядова рада; причина прийняття цього рішення: вакантність посади.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андреєва Інна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Запоріжсталь», помічник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов`язки: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: помічник генерального директора, помічник керівника, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Андреєвої І.М.: 10.04.2014 р. припинено повноваження посадової особи КОМПАНІ КОСМОПОЛІТЕН ДЕ ФІНАНС С.А. на посаді Члена Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Андреєва І.М. обрана на посаду 10.04.2014 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горак Олексій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ АКБ «Індустріалбанк», Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов`язки: 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам; 3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Голова Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Члена Наглядової ради АКБ «Індустріалбанк», місцезнаходження: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.39 Д. Змін у складі посадових осіб щодо Горака О.В. у звітному періоді не було.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чепель Петро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Віта Центр», генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 3 роки
9) опис Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревізійна комісія Товариства має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій; 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов`язки: 1) проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам; 3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Член Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду провідного фахівця ТОВ «Фарма Віта», місцезнаходження: 69000, м. Запорiжжя, вул. Складська, 4. Змін у складі посадових осіб щодо Чепеля П.В. у звітному періоді не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняМороз Сергій Івановичд/н, д/н, д/н1145.2246114000
Член правлiнняКандибей Наталія Вікторівнад/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняФеклiстов Сергій Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерБудько Ірина Ілларіонівнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ"д/н, 36247340, д/н45720.9441457000
Член наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "Квантум Сатiс"д/н, 20484550, д/н123656.64531236000
Член наглядової радиАндреєва Інна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Голова Ревізійної комісіїГорак Олексій Володимировичд/н, д/н, д/н000000
Член Ревізійної комісіїЧепель Петро Володимировичд/н, д/н, д/н1155.2703115000
Усього 1922 88.0843 1922 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.