ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2014
Кворум зборів** 92.35
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства (визначення порядку покритття збитків) за 2013 рік. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством. 8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Про обрання нових членів Наглядової ради. 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі Будько І.І.– голова комісії, Твердохліб А.А. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах. 2. Прийняти звіт Правління про підсумки фінансових та виробничих результатів діяльності Товариства за 2013 рік. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 5. Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «Віола» про фінансові результати та баланс Товариства за 2013 рік. 6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «Віола» за 2013 рік: не здійснювати виплату дивідендів по результатам діяльності Товариства за 2013 рік, залишивши суму прибутку в розпорядженні підприємства з метою поповнення обігових коштів для збільшення випуску продукції ПрАТ ФФ «Віола». Не здійснювати відрахування до Резервного фонду Товариства. 7. Прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством терміном до 10.04.2015 року наступних правочинів, сукупна гранична вартість майна або послуг, що є предметом кожного з правочинів, не повинна перевищувати: -для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 20 млн. гривень; - для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень, -для кредитних договорів - 15 млн. гривень, -для договорів застави - 25 млн. гривень. - для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «Віола Трейд» - 70 млн. гривень. Зазначені правочини укладаються за обов’язковим письмовим погодженням Наглядової ради Товариства. 8. Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Градова Т.Б., «Компані Космополитен де Фінанс С.А.», ТОВ «Квантум Сатіс». 9. Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на 3 роки: 1. Юридична особа-акціонер – ТОВ «Луг Інвест». 2. Юридична особа-акціонер – ТОВ «Квантум Сатіс». 3. Фізична особа - Андреєва Інна Миколаївна. 10. Прийняти рішення про укладення з обраними членами Наглядової ради цивільно-правових договорів на безоплатній основі, в яких встановити права та обов’язки членів Наглядової ради відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «Віола», доручити підписання договорів голові Правління Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.