ПрАТ ФФ «ВІОЛА»

Код за ЄДРПОУ: 01973472
Телефон: (061)289-00-53
e-mail: violaff@viola.zp.ua
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» за ЄДРПОУ 01973472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
153349 124701
Повернення податків і зборів 3005 885 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 885 0
Цільового фінансування 3010 132 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4694 4610
Надходження від повернення авансів 3020 573 1235
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 8 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 7
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 496 198
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 141647 ) ( 104812 )
Праці 3105 ( 5395 ) ( 5156 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2740 ) ( 2518 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1861 ) ( 1694 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 817 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1044 ) ( 1694 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 886 ) ( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4669 ) ( 16535 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 254 ) ( 2957 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2685 -2921
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 4144 ) ( 8427 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4144 -8427
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6497 22506
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 2548 ) ( 11115 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2485 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1464 11391
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5 43
Залишок коштів на початок року 3405 65 22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -3 0
Залишок коштів на кінець року 3415 67 65

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Мороз Сергій Іванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Будько Ірина Ілларіонівна